Algemene voorwaarden voor Cyber Connects B.V.

Versie 1.0

Datum: 21-08-2023

 

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Algemene voorwaarden: de voorwaarden die van toepassing zijn op elke Overeenkomst die gesloten wordt met Cyber Connects B.V.
 • Opdrachtgever: iedere natuurlijke en/of rechtspersoon aan wie door Cyber Connects B.V. een offerte of opdrachtbevestiging is gericht en aan wie door middel van een Opdrachtovereenkomst een of meerdere Kandidaten beschikbaar worden gesteld.
 • Opdrachtovereenkomst: de schriftelijke dan wel mondeling aangegane overeenkomst tussen opdrachtgever en Cyber Connects B.V., waarbij laatstgenoemde zich zal inspannen om een geschikte Kandidaat te zoeken, te leveren, te werven, te bemiddelen en/of te selecteren met betrekking tot detachering dan wel met betrekking tot bemiddeling van de inzet van Kandidaten.
 • Medewerker: een natuurlijk persoon die een arbeidsovereenkomst heeft met Cyber Connects B.V.
 • Kandidaat: iedere natuurlijke persoon die door Cyber Connects B.V. aan de opdrachtgever is voorgesteld, met het oog op terbeschikkingstelling van die persoon aan de opdrachtgever of een door deze met inachtneming van deze voorwaarden aan te wijzen derde.
 • Detachering: het door Cyber Connects B.V. ter beschikking stellen van Kandidaten die onder verantwoordelijkheid, toezicht en leiding van opdrachtgever werkzaamheden zullen verrichten.
 • Detacheringovereenkomst: de schriftelijke overeenkomst van opdracht op grond waarvan de Kandidaat door tussenkomst van Cyber Connects B.V. bij opdrachtgever te werk wordt gesteld.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gesloten overeenkomsten, alle aanbiedingen en alle offertes betreffende detachering tussen Opdrachtgever en Cyber Connects B.V. en andere partijen.
 2. Van de inhoud van deze Algemene voorwaarden kan alleen met wederzijds goedvinden en op schriftelijk wijze worden afgeweken.
 3. De algemene voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en Cyber Connects B.V., tenzij dit met wederzijds goedvinden en op schriftelijke wijze wordt overeengekomen.

 

Artikel 3 – Rechtsgeldigheid

 1. De vernietigbaarheid van een of meerdere bepalingen, zoals opgenomen in deze Algemene voorwaarden, tasten de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen niet aan.
 2. Deze Algemene voorwaarden zijn door Cyber Connects B.V. gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te 87385015 en worden digitaal ter hand gesteld en zijn beschikbaar gesteld op de website van Cyber Connects B.V.

 

Artikel 4 – Aanbiedingen en offertes

 1. De Opdrachtgever verstrekt voor aanvang van de opdracht aan Cyber Connects B.V., een opdrachtomschrijving met daarin een accurate omschrijving van de functie, functie-eisen, werktijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaats, arbeidsomstandigheden en de beoogde looptijd van de opdracht.
 2. Cyber Connects B.V. bepaalt aan de hand van de door de Opdrachtgever verstrekte informatie, kennis en vaardigheden van de voor ter beschikking in aanmerking komende Kandidaten, welke Kandidaten zij aan de Opdrachtgever voorstelt ter uitvoering van de opdracht in de vorm van een offerte.
 3. De Opdrachtgever is gerechtigd de voorgestelde Kandidaat af te wijzen, waardoor de terbeschikkingstelling van de voorgestelde Kandidaat geen doorgang vindt.
 4. Indien een voorstel van Cyber Connects leidt tot Detachering van een Kandidaat, dan is Opdrachtgever aan Cyber Connects B.V. het tarief verschuldigd, zoals overeengekomen in de offerte.
 5. Alle door Cyber Connects B.V. voorgestelde Kandidaten aan de Opdrachtgever kunnen niet zonder schriftelijk toestemming van Cyber Connects B.V. gedurende een periode van 12 maanden, gerekend vanaf datum van introductie van de Kandidaat, in dienst treden bij de Opdrachtgever of een daaraan gelieerde organisatie.
 6. De Opdrachtgever moet Cyber Connects B.V. schriftelijk op de hoogte brengen als zij één of meerdere Kandidaten in dienst wil nemen.

 

Artikel 5 – Het verrichten van werkzaamheden

 1. De Opdrachtgever zal zich ten aanzien van de gedetacheerde Kandidaat (consultant) bij de uitoefening van het toezicht of de leiding alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk, gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen medewerkers gehouden is.
 2. De Opdrachtgever verplicht zich de door Cyber Connects B.V. gedetacheerde Kandidaat (consultant) toegang te verlenen tot de plaats waar de werkzaamheden, die in het kader van de overeengekomen opdracht dienen te worden verricht, alsmede in staat te stellen de werkzaamheden onder de bij de Opdrachtgever gebruikelijke arbeidsomstandigheden te verrichten.
 3. Opdrachtgever zal aan Cyber Connects B.V. en/of de gedetacheerde Kandidaat (consultant) vóór aanvang van de werkzaamheden informatie verstrekken over de van de consultant verlangde beroepskwalificaties.
 4. De Opdrachtgever zal, indien noodzakelijk, aan Cyber Connects B.V. vóór aanvang van de werkzaamheden informatie verstrekken met de specifieke kenmerken van de werkplek waar de werkzaamheden verricht gaan worden. De werktijden, de arbeidsduur en de rusttijden van de gedetacheerde Kandidaat (consultant) zijn gelijk aan de bij Opdrachtgever ter zake gebruikelijke uren en arbeidstijdenpatroon, tenzij anders is overeengekomen.
 5. De opdrachtgever staat ervoor in, dat de arbeidsduur en de rust- en werktijden van de gedetacheerde Kandidaat (consultant) voldoen aan de wettelijke vereisten. De opdrachtgever ziet erop toe dat de gedetacheerde Kandidaat (consultant) de rechtens toegestane werktijden en de overeengekomen arbeidsomvang niet overschrijdt.
 6. De opdrachtgever dient Cyber Connects B.V. bij het aangaan van Opdrachtovereenkomst te informeren over eventuele bedrijfssluitingen en collectief verplichte vrije dagen gedurende de looptijd van de opdracht, opdat Cyber Connects B.V. informatie op kan nemen in de arbeidsovereenkomst en/of Detacheringsovereenkomst met de gedetacheerde Kandidaat (consultant).
 7. De gedetacheerde Kandidaat (consultant) zal vakantiedagen zoveel mogelijk in overleg met de Opdrachtgever opnemen.
 8. Voor aanvang van de werkzaamheden door de gedetacheerde Kandidaat (consultant) stelt de Opdrachtgever de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking aan de consultant, inclusief de daarbij behorende instructies.
 9. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan de gedetacheerde Kandidaat (consultant) aan een derde ter beschikking te stellen voor het onder toezicht of leiding van deze derde verrichten van werkzaamheden, tenzij Cyber Connects B.V. daarmee schriftelijk heeft ingestemd.
 10. Tewerkstelling van de gedetacheerde Kandidaat (consultant) in het buitenland door een in Nederland gevestigde Opdrachtgever is slechts mogelijk onder strikte leiding en toezicht van de Opdrachtgever en met schriftelijk toestemming met Cyber Connects B.V. en de betreffende consultant.

 

Artikel 6 – Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur, op door Cyber Conects B.V. aan te geven wijze. Na de vervaldatum wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat in gebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft kan Cyber Connects B.V. met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten.
 2. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
 3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Opdrachtgever zijn de vorderingen van Cyber Connects B.V. op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 4. Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één Opdrachtgever, zijn alle Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven.

 

Artikel 7 – Geheimhouding en gegevensbescherming

 1. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan gegevens van door Cyber Connects B.V. voorgestelde Kandidaten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cyber Connects B.V. aan derden bekend te maken.
 2. Alle betrokken partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 3. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Cyber Connects B.V. of Opdrachtgever gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken, en partijen zich ter zake niet kunnen beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan zijn partijen niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst of vergoeding van enige schade, hierdoor ontstaan.
 4. Cyber Connects B.V. staat ervoor in dat haar personeel en consultants zich houden aan de door Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde regelingen die een zo groot mogelijke beveiliging van haar organisatie beogen.

 

Artikel 8 – Intellectuele eigendom

 1. Modellen, technieken, instrumenten, schetsen, tekeningen, bestanden, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van Cyber Connects B.V. Openbaarmaking kan alleen geschieden na toestemming van Cyber Connects B.V.
 2. Opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.
 3. Cyber Connects B.V. behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 4. Partijen vrijwaren elkaar voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van (intellectuele) eigendom op de door de desbetreffende partij verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt. Een afschrift van de ter zake opgemaakte

 

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

 1. Cyber Connects B.V. kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele schadelijke gevolgen voor Opdrachtgever, indien een consultant van Cyber Connects B.V., of een andere door Cyber Connects B.V. ingeschakelde of geplaatste derde, tijdens de duur van de opdracht, het dienstverband of samenwerkingsverband met Cyber Connects B.V. opzegt. Cyber Connects B.V. zal Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en desgewenst en indien mogelijk een andere consultant (of Kandidaat) inzetten.
 2. Cyber Connects B.V. is niet aansprakelijk voor schade welke is ontstaan doordat opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt. Opdrachtgever vrijwaart Cyber Connects B.V. voor claims van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Gebruiker onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, en de schade hiermee verband houdt.
 3. Cyber Connects B.V. is jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk voor verbintenissen die de door Cyber Connects B.V. ingeschakelde of geplaatste consultants, Kandidaten of derden zijn aangegaan met, of die voor hen zijn ontstaan jegens, Opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van Opdrachtgever of die derden.
 4. Indien Cyber Connects B.V. onderkend heeft aansprakelijk te zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot de vergoeding van directe schade. Waarbij iedere aansprakelijkheid voortvloeiende uit of in verband met de uitvoering van een opdracht is beperkt tot het factuurbedrag, exclusief BTW, dat Cyber Connects B.V. voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen, tot een maximum van

€ 30.000, -. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag, exclusief BTW, over de laatste drie maanden, tot een maximum van € 30.000, -. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Cyber Connects B.V. afgesloten aansprakelijkheidsverzekeringen wordt uitbetaald.

 1. Cyber Connects B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 2. Opdrachtgever of andere betrokken partijen vrijwaren Cyber Connects B.V. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.

 

Artikel 10 – Duur en beëindiging

 1. Partijen bij een overeenkomst met Cyber Connects B.V., kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 kalenderdagen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. De duur van de overeenkomst met Cyber Connects B.V. wordt nader bepaald in de desbetreffende overeenkomst.
 3. In het geval er sprake is van een Detacheringsovereenkomst, en de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtgever, heeft Cyber Connects B.V. Recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Cyber Connects B.V. zijn toe te rekenen. Opdrachtgever is gehouden tot betaling van de facturen voor tot dan toe verrichte werkzaamheden.
 4. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Cyber Connects B.V., zal Cyber Connects B.V. in overleg met Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever toerekenbaar zijn en dit redelijkerwijs niet van Cyber Connects B.V. gevraagd kan worden.
 5. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Cyber Connects B.V. extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

 

Artikel 11 – Opschorting en ontbinding

 1. Cyber Connects B.V. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  • Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
  • Na het sluiten van de overeenkomst Cyber Connects B.V. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
  • Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 2. Voorts is Gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Cyber Connects B.V. op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Cyber Connects B.V. de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Cyber Connects B.V. Behoudt steeds de recht schadevergoeding te vorderen.

 

 

Artikel 12 – Vergoeding en facturatie

 1. Facturering van de vergoeding geschiedt maandelijks op basis van nacalculatie van het aantal gewerkte c.q. de overige uren, waarover op basis van de Algemene Voorwaarden en de Detacheringsovereenkomst, het tarief verschuldigd is.
 2. De door Cyber Connects B.V. maandelijks in te dienen facturen worden samengesteld aan de hand van de door de opdrachtgever c.q. diens personeelsleden voor akkoord getekende weekstaten dan wel ingevoerde urenregistratie. De factuur vermeldt onder meer de periode waarop de factuur betrekking heeft alsmede een specificatie van de ingezette Kandidaten, het ingezette materieel en het verbruikte materiaal.
 3. Gemaakte onkosten door consultants van Cyber Connects B.V. ten behoeve van de uitvoering van een opdracht, worden aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. Indien de opdrachtgever van de Kandidaat verlangt dat hij opleiding gaat volgen, komen de kosten van opleiding voor rekening van de Opdrachtgever.
 4. Indien door enige oorzaak, die toerekenbaar is aan de Opdrachtgever, de beloning en/of het opdrachtgeverstarief te laag is/zijn vastgesteld, is Cyber Connects B.V. gerechtigd achteraf met terugwerkende kracht, in goed overleg, de beloning en het opdrachtgeverstarief op het juiste niveau te brengen.

 

Artikel 13 – Vervanging

 1. Indien het voor een consultant tijdelijk onmogelijk is om werkzaamheden te verrichten en het noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht dat hij/zij vervangen wordt, zal in overleg en naar redelijkheid en billijkheid bepaald worden of Cyber Connects B.V. de consultant, dan wel niet tijdelijk, zal vervangen.
 2. Cyber Connects B.V. is enkel verplicht om een vervanger te plaatsen op de opdracht, indien de periode van afwezigheid van een consultant dermate lang is dat het onredelijk is om geen vervanger te plaatsen. Dit gebeurt altijd in goed overleg met Cyber Connects B.V.
 3. Indien er sprake is van directe beëindiging en Cyber Connects B.V. aansprakelijk is voor de directe beëindiging, danwel niet voorziet in een correcte uitvoering van de overeenkomst, is Cyber Connects B.V. gehouden een vervanger te regelen voor Opdrachtgever.

 

Artikel 14 – Aansprakelijkheid consultants

 1. De consultant is gehouden zich in te spannen om de opdracht naar behoren uit te voeren. Indien en voor zover deze verplichting niet wordt nagekomen en de Opdrachtgever kan aantonen dat er sprake is van geleden schade door Opdrachtgever welke het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van de Cyber Connects B.V., is Cyber Connects B.V. gehouden tot vergoeding van de daaruit voortvloeiende directe schade van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever is gehouden dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk twee weken na het ontstaan of bekend worden van die schade op schriftelijke wijze bekend te maken aan Cyber Connects B.V.
 2. Eventuele, uit de opdracht voortvloeiende aansprakelijkheid, van Cyber Connects B.V. is beperkt tot het door Cyber Connects B.V., aan de Opdrachtgever in rekening te brengen vergoeding voor de uitvoering van de opdracht, waarbij voor detachering de aansprakelijk bovendien is beperkt tot de gemiddelde vergoeding over drie kalendermaanden.
 3. Aansprakelijkheid van Cyber Connects B.V. voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is in alle gevallen uitgesloten.
 4. Cyber Connects B.V. schiet niet tekort jegens de Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade indien de contacten tussen de Opdrachtgever en Cyber Connects B.V. voorafgaande aan een mogelijke opdracht, waaronder begrepen een concrete aanvraag van de Opdrachtgever om een consultant ter beschikking te stellen, om welke reden dan ook niet of niet binnen de door de Opdrachtgever gewenste termijn, leiden tot de daadwerkelijke terbeschikkingstelling van een consultant.
 5. Cyber Connects B.V. schiet niet tekort jegens de Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan de Opdrachtgever, indien Cyber Connects B.V. om welke reden dan ook een (vervangende) gedetacheerde consultant niet (meer), althans niet (meer) op de wijze en in de omvang als bij de opdracht of nadien overeengekomen aan de Opdrachtgever ter beschikking kan stellen.
 6. Cyber Connects B.V. is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het inzetten van een gedetacheerde consultant die niet blijkt te voldoen aan de door de Opdrachtgever gestelde eisen, tenzij de Opdrachtgever binnen een redelijke termijn na aanvang van de terbeschikkingstelling een schriftelijke klacht ter zake bij Cyber Connects B.V. indient en daarbij bewijst dat er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Cyber Connects B.V. bij de selectie.
 7. De Opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren voor alle directe en indirecte schade op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van Cyber Connects B.V. verstrekt de Opdrachtgever een bewijs van verzekering.
 8. Cyber Connects B.V. is tegenover de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor verbintenissen die consultants zijn aangegaan met of die voor hen zijn ontstaan jegens Opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van de Opdrachtgever of die derden.
 9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid komen te vervallen, als er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Cyber Connects B.V.

 

Artikel 15 – Overnemen professional

 1. Alle door Cyber Connects B.V. voorgestelde Kandidaten en te werk gestelde consultants, kunnen niet zonder schriftelijk toestemming van Cyber Connects B.V. gedurende een periode van 12 maanden, gerekend vanaf datum van introductie van de Kandidaat, in dienst treden bij de Opdrachtgever of een daaraan gelieerde organisatie.
 2. De Opdrachtgever moet Cyber Connects B.V. schriftelijk op de hoogte brengen als zij één of meerdere consultants in dienst wil nemen.
 3. Het is de Opdrachtgever en aan Opdrachtgever gelieerde vennootschappen gedurende de opdracht dan wel Detacheringsovereenkomst alsmede tot en met 12 maanden na afloop van de opdracht dan wel Detacheringovereenkomst niet toegestaan met een consultant van Cyber Connects B.V. rechtstreeks voor zich, door middel van en/of voor derden een arbeidsverhouding van welke aard dan ook aan te gaan, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Cyber Connects B.V.
 4. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan gegevens van door Cyber Connects B.V. voorgestelde Kandidaten of te werk gestelde consultants, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cyber Connects B.V. aan derden bekend te maken.
 5. In de opdrachtbevestiging kan worden overeengekomen of en, zo ja, na welke termijn Opdrachtgever gerechtigd is een Kandidaat of te werk gestelde consultant van Cyber Connects B.V. over te nemen. In beginsel kunnen de door Opdrachtgever ingeleende Kandidaten, werkzaam op grond van een arbeidsovereenkomst, kosteloos worden overgenomen na 7.500 aan Opdrachtgever gefactureerde en door haar betaalde uren.

 

Artikel 16 – Boetebeding

Bij overtreding van het bepaalde in het artikel 15.1, 15.2 en 15.4 is de Opdrachtgever aan Cyber Connects B.V. een direct opeisbare boete verschuldigd van € 20.000, – per overtreding, onverminderd het recht van Cyber Connects B.V. van de Opdrachtgever volledige schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 17 – Geschillenbeslechting en toepasselijk recht

 1. Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Cyber Connects B.V. is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.